Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai >> Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 đã được kiểm toán chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã được kiểm toán chi tiết
Báo cáo tài chính 2018 _ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 chi tiết
Báo cáo tài chính na chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2016 - Đã được kiểm toán chi tiết
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 chi tiết
Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 chi tiết
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 chi tiết